شیوه نامه نگارش مقاله:

** تـوجه:تعداد کلمات مقاله های  همایش بین المللی هزاره خیام  نباید کمتر از 900 و بیشتر از 1500 کلمه باشد. در حقیقت این مقالات «چکیده مبسوط» هستند  که در ادامه با نام مقاله از آن یاد می شود. که شامل موارد زیر خواهد بود:

 

 (1) عنوان مقاله: کوتاه، گویا، دقیق و حاوی بیانی روشن از مسئله و محتوای مقاله به زبان فارسی و انگلیسی.

(2) مشخصات نویسنده: نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی و نشانی الکترونیکی همۀ نویسندگان.

(3) چکیده: آینۀ اجمالی مقاله، شامل بیان مسئله و چگونگی پژوهش و نتایج مهم پژوهش به زبان انگلیسی  بین 150 الی 300 کلمه.

*توجه: با توجه به بین المللی بودن همایش و برگزاری آن در مادرید،  ضروری است نویسندگان محترم، چکیده انگلیسی که مفاد اصلی مقاله را در خود جای داده باشد  را به همراه مقاله ارسال نمایند تا مخاطب غیر فارسی زبان بتواند از آن بهره لازم را ببرد.( گفتنی است مقاله فارسی بدون چکیده انگلیسی ویراست شده در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد)

(4) کلید واژه­: نمایۀ موضوعی مقاله، شامل فهرستی از کلمات اختصاصی و تأکید شده در مقاله در حداکثر 5 الی 7 واژه به زبان فارسی و انگلیسی.

(5) متن اصلی

 (6) منابع: شامل اطلاعات کتاب­شناختی منابع به تفکیک زبان (فارسی، عربی و انگلیسی) و براساس ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان در انتهای مقاله طبق شیوه­نامۀ ذیل:

- معادل خارجی اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی و اعلام نامشهور در متن مقاله، درون متن و داخل پرانتز و در برابر معادل فارسی آنها قرار گیرد.                                                                           

- اندازۀ صفحات به شرح زیر باشد:

سایز کاغذ به صورت A4 باشد.

اندازۀ جدول­ها، نمودارها، تصویرها و نقشه­ها مطابق با اندازۀ متن چاپی (حداکثر 12x18 سانتی­متر) باشد.

 

شیوۀ استناد

- ارجاعات مقاله، درون متنی و به شیوۀ زیر باشد:

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه)، نام خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارۀ جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود؛ مثال: (حقیقی، 1366: 1/210) یا (← نام خانوادگی، سال اثر)

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل غیر مستقیم، نام خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود. مثال:

(حقیقی، 1366: 1/21-25)

ارجاعات درون متنی متون غیر فارسی، به شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود؛ مثال: (Nelson,2003:115)

اگر از نویسنده­ای در یک­سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قراردادن حروف ابجد (الف، ب، ج، د،...) در منابع فارسی و عربی و با درج حروف الفبای انگلیسی (...a,b,c,) در دیگر منابع، پس از سال انتشار، آن آثار از هم متمایز شود.

در ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا دانشنامه­ای که مقالات آن نویسندۀ مستقل دارد، نام نویسندۀ مقاله، سال انتشار، شمارۀ جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر آورده شود؛ مثال

 (انوری، 1373: 6/ ذیل «ابومحمد صالح»).

در ارجاعات درون­متنی به فرهنگ یا دانشنامه­ای که مقالات آن نویسندۀ مستقل ندارد، نام فرهنگ/ دانشنامه، سال انتشار، شمارۀ جلد و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود؛ مثال: (دایرة المعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن سینا»).

در ارجاعات درون­متنی، ارجاعات تکراری مانند بار قبل آورده شود و از واژۀ «همان» (در منابع عربی: «المصدر السابق» و در منابع انگلیسی: ibid) استفاده نشود.

- در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام خانوادگی نویسنده در هر مورد، به­طور کامل، تکرار شود و از ترسیم خط به جای نام نویسنده خودداری شود.

- در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس دیگر منابع، بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به­صورت زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/ نویسندگان (تاریخ انتشار). نام کتاب به­صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، شمارۀ چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/ نویسندگان (ماه و سال چاپ). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، شمارۀ نشریه، محل نشر: نام ناشر.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/نویسندگان (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام پایگاه اینترنتی (یا عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره و سال)، صفحه و آدرس اینترنتی.

 

یادآوری: مقالات خود را حتما به آدرس khayyamcenter@atu.ac.ir ارسال نمایید.